Kultúrtörténeti évfordulók Június 2-án

1740: Megszületett de Sade márki francia író, filozófus. A köztudatba leginkább erotomán-pszichopata személyiségként vonult be, az ő nevéből ered a szadizmus szavunk. Korának kiemelkedő filozófusa, az anarchizmus és a szexuális szabadság-szabadosság úttörője volt, aki ellenzett minden olyan társadalmi rendszert, amely korlátozza az egyént. Élete során mintegy 5 rendszer börtönében raboskodott, XV. Lajos uralkodásától kezdve egészen XVIII. Lajosig. A felvilágosodás egyik lezárója és egyben kritikusa volt. Műveiben logikusan és cinikusan rajzolta meg a jövőképet, a szereplők tetteit abszurdba hajló cinizmus irányítja, a cél annak bizonyítása, hogy az ész valójában emberellenes dolog. 

 

1862: Megszületett Katona Lajos néprajzkutató, filológus, irodalomtörténész. A 19. század végi magyar néprajztudomány iskolateremtő egyénisége volt, aki munkásságával megvetette a korszerű szintetizáló és összehasonlító szövegfolklorisztika tudományos alapjait, hatása különösen a magyar népmesekutatásra jelentős. Irodalomtörténészi és filológusi munkássága főleg a közép-és újkori kódexirodalomra, prédikációk és vallásos példabeszédek szövegkritikai elemzésére irányult.

 

1869: Megszületett Szomory Dezső író. Elbeszéléseiben és drámáiban teljesen egyéni utakon járt. Legszembeötlőbb vonása a szimbolista-szecessziós-impresszionisztikus stilizálás, a festőiség és a zeneiség stiláris és motivikus érvényesítése, a belső világ lirizáló megjelenítése. Műveinek témája általában a gyorsan polgárosodó Magyarország társadalmában felmerülő új konfliktusok megragadása.

 

1908: Megszületett Szentkuthy Miklós író, műfordító, a magyar regényirodalom nagy megújítóinak egyike. Hatalmas műveltséganyag birtokában alkotott, elutasította a regény hagyományos poétikáját. Világa az értelem és az érzelem, a mítosz és a valóság pólusai között feszül. Barokkos gazdagsággal, filozófiai teljességigénnyel alkot. Szinte egész életén át dolgozott fő művén, a Szent Orpheus breviáriumán. Írt esszéket a világirodalomról és főleg angol szerzőket fordított, többek között James Joyce Ulyssesét. 

 

1922: Megszületett Kiss Lajos nyelvész, szlavista. A 20. századi magyar nyelvtudomány kiemelkedő alakja volt, akinek a magyar és a szláv nyelvek lexikológiai és etimológiai vizsálata mellett a lexikográfia és a névtan területén végzett munkássága is jelentős, többek között a nevéhez fűződik a napjainkig egyetlen magyar helynévtörténeti szótár összeállítása (Földrajzi nevek etimológiai szótára).